• 86-29-88344365
  • info@jiaherb.com

药食同源产品

下载产品清单
项目:
选择:
关键字:
编号 产品名称 产品参数 备注
JHY-020 肉豆蔻提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-021 肉桂提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-022 余甘子提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-023 佛手提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-024 杏仁提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-025 沙棘提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-026 芡实提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-027 花椒提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-028 红小豆提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-029 鸡内金提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-030 麦芽提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-031 昆布提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-032 大枣提取物 10.0% 多糖(UV) Kosher | Halal | SC证书
JHY-033 罗汉果提取物 25.0% 罗汉果甜甙V(HPLC) Kosher | Halal | SC证书
JHY-034 郁李仁提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-035 金银花提取物 5.0% 绿原酸(HPLC) Kosher | Halal | SC证书
JHY-036 鱼腥草提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-037 生姜提取物 5.0% 姜辣素(HPLC) Kosher | Halal | SC证书
JHY-038 枳子提取物 4:1~20:1 Kosher | Halal | SC证书
JHY-039 枸杞子提取物 10.0%多糖(UV) Kosher | Halal | SC证书